Dwojra Szczuczyńska, the „Hotel Polski” affair in Warsaw

Metadata

Testimony of Dwojra Szczuczyńska on the “Hotel Polski affair”, a Gestapo trap resulting in the death of about 3000 Jews who left their hiding places on the “Aryan side”, with specific reference to the role of Lolek Skosowski, a Gestapo agent.

zoom_in
3

Document Text

  1. English
  2. Polish
insert_drive_file
Text from page1

Dwojra Szczuczyńska, residing in Warsaw, tells about the Hotel for Jews that was set up by Germans in cooperation with the Jewish Gestapo men.

In May 1943, the news came that Jews who were foreign citizens could leave the country. This was a trap for Jews who were settled or in hiding on the Aryan side. There were (it was said) certificates at the Gestapo for Jews who had died in action, Germans making it convenient for the Jews who had survived, sold citizenships and with that underhanded method caught the naïve ones.1Note 1 : There were two types of documents which were supposed to provide their holders security: certificates issued by British authorities, authorizing entry to Palestine, and the passports of the Latin American countries. At the head of this scam was a Jewish Gestapo officer named Lolek Skosowski, a resident of Łódź (who lived until the last minute in Lwów at 4 Teresy Street and was killed by the party), who sacrificed his own family to underscore the trustworthiness of this program, having taken them out of the Łódź ghetto.

Naïve people were recruited at the Hotel Polski on Długa Street. At the gate there was an armed guard [wacha]2Note 2 : Wacha (German ‑ Wache) – guard post., who kept order and chased away onlookers. The richest Jews fell victim to this, who would pay several hundred thousand złotys each for a certificate. They came with their fancy baggage. There was a restaurant and barber shop right there. The ladies and gentlemen felt as if they were on a fancy ship. A committee was formed

insert_drive_file
Text from page2
from among the Jews, which took care of orphaned children who were allegedly supposed to leave for Palestine. Thanks to the big-heartedness of the Gestapo, poor orphans were accepted in exchange for payments in-kind and similar arrangements. Transports were sent depending on how many naïve people were taken in. There were three such transports. The first was to Wittel 3Note 3 : Wittel – Vittel, a spa town in France. Group held in Vittel was then deported to the death camp at Auschwitz., from whence letter were even sent, the second went to Hannover, the third and last to Pawiak.4Note 4 : Further groups of residents of Hotel Polski were deported to the concentration camp at Bergen‑Belsen.

After a while, there ceased to be any news. A card from Hannover came from one woman, written in an arranged code to her friends, which unmasked the enormity of the scam, namely the sentence we are doing very well was to mean the group’s extermination.

The last transport did not go far, only to the prison known as Pawiak, hundreds of thousands of people were killed.

The hotel scam caught about 3,000 people from the Aryan neighborhood. They were people who had every opportunity: they looked good, had living conditions, and were set up, which means they had work in various places (railroad, post office, fire department) and they had the possibility of surviving the period of German barbarity.

5 Note 5 : [Signature:] Szczuczyńska

Lublin, September 4, 1944

Collected by M. Asz

insert_drive_file
Text from page1

Pani Szczuczyńska Dwojra zamieszkała w Warszawie opowiada o tak zwanym Hotelu dla Żydów urządzonego przez Niemców przy współudziale gestapowców żydowskich.

Było to w maju 1943 roku rozeszła się wiadomość, że Żydzi obywatele zagraniczni, mają możność wyjazdu za granicę. Była to pułapka na Żydów, urządzonych bądź to ukrytych po stronie aryjskiej. Były (rzekomo) na Gestapo certyfikaty dla Żydów, którzy zginęli w akcji, Niemcy idąc na rękę Żydom ocalałym, sprzedawali obywatelstwa i w ten sposób podstępem zgarniali naiwnych.1Note 1 : Istniały dwa rodzaje dokumentów mających rzekomo zapewnić ich posiadaczom bezpieczeństwo: certyfikaty, wystawione przez władze brytyjskie, uprawniające do wjazdu do Palestyny oraz paszporty państw Ameryki Łacińskiej. Na czele tej afery, stał gestapowiec Żyd Lolek Skosowski mieszkaniec Łodzi(do ostatniej chwili zamieszkały we Lwowie przy ulicy Teresy 4 i został zabity przez partię), który dla podkreślenia wiarygodności tej imprezy poświęcił własną rodzinę, sprowadzając ją z getta łódzkiego.

Naiwnych werbowano przy ulicy Długiej w Hotelu Polskim. Przed bramą stała wacha 2Note 2 : Wacha (niem. Wache) – posterunek wartowniczy z bronią, która przestrzegała porządku i rozpędzała gapiów. Ofiarą tego padli Żydzi najbogatsi, którzy płacili po kilkaset tysięcy złotych za certyfikat. Ściągali tam z wytwornym bagażem. Na miejscu była restauracja, fryzjer. Panie i Panowie czuli się jak na wytwornym okręcie. Spośród Żydów wyłonił się Komitet, który zaopiekował

insert_drive_file
Text from page2
się osieroconymi dziećmi, które miały rzekomo wyjechać do Palestyny. Dzięki wielkoduszności gestapowców, zapłacie w naturze i tym podobne przyjmowano biedne sieroty. W miarę napływania naiwnych wysyłano transporty. Było takich trzy. Pierwszy do Wittel, 3Note 3 : Wittel – właściwie Vittel, uzdrowisko we Francji. Grupa przetrzymywana w Vittel została następnie wywieziona do obozu zagłady w Auschwitz. skąd przychodziły nawet listy, drugi do Hanoweru trzeci i ostatni na Pawiak.4Note 4 : Dalsze grupy mieszkańców Hotelu Polskiego wywieziono do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.

Po pewnym czasie przestały nadchodzić wiadomości. Z Hanoweru przyszła kartka jednej Pani pisana omówionym hasłem do znajomych demaskująca cały ogrom afery, mianowicie zdanie dzieje nam się bardzo dobrze miało oznaczać zagładę grupy.

Ostatni transport zajechał niedaleko, bo tylko do więzienia tak zwanego Pawiaka, mordowni setek tysięcy ludzi.

Afera tak zwanego hotelu wyłowiła z dzielnicy aryjskiej około 3000 Żydów. Byli to ludzie, którzy mieli wszelkie dane: wygląd, warunki materialne i tak zwane urządzenie czyli praca na różnych placówkach (kolej, poczta, straż ogniowa) i mieli możność przetrwania okresu barbarzyństwa niemieckiego.

5Note 5 : Podpis: Szczuczyńska

Lublin dnia 4.9.1944

Zebrał M. Asz

References

  • Updated 4 years ago
After 123 years of foreign rule by the Russian Empire, the Hapsburg Monarchy and Prussia/Germany, Poland was reconstituted as an independent, multi-ethnic republic in November 1918. Helped by the Molotov-Ribbentrop Pact of 1939, Nazi Germany invaded Poland on 1 September 1939, and occupied the Western regions of the country. On 17 September, Soviet troops followed suit and marched into the Eastern parts of Poland, which were annexed to the Byelorussian and Ukrainian Soviet Socialist Republics. T...

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

  • JHI
  • The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute
  • Poland
  • ul. Tłomackie 3/5
  • Warszawa
  • Updated 2 years ago

Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady

  • Collection of Holocaust Survivor Testimonies
7196 jednostkowych przeżyć z: - kilkuset gett na obszarze II Rzeczypospolitej oraz z - setek niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów masowej zagłady.