Berthold Burg, the fate and death of a fellow prisoner in Fürstengrube

Metadata

Letter from Berthold Burg to Hugo Glaser describing the fate and death of Burg’s fellow prisoner Max, who was shot in the Fürstengrube labor camp by the camp commander. The letter became a part of the “documentation campaign” in Prague.

zoom_in
1

Document Text

  1. English
  2. Czech
insert_drive_file
Text from page1

Passage from a letter

to Mr. Hugo Glaser, Prague XII., Zelená 7, from Mr. Berthold Burg, prisoner of the concentration camps in Lodz, Poznan, Auschwitz and Fürstengrube, current profession interpreter with Co.C 823 T.D.Bn. A.P.O. 339, U.S.Army c/o Postmaster N.Y.

Dear Glasers,

I have just received a letter from Napoleon and I am as happy as a child to hear that you are healthy and home once again. In October last year, I learned that you were in Theresienstadt and that you were doing well, that little Hugo was working in a bakery, and that after 9 years – instead of after 9 months – you had a boy. Where, pray, is this child?

My mother was gassed.

I have some sad news for you, but you have seen so much that we need not hesitate, especially when it concerns our dearest loved ones.

This is what happened: on December 18th, 1943, when we were in the Fürstengrube camp near Auschwitz, around midnight, the afternoon shift returned to the camp. I was in KB at the time. After being injured in the mine, I had a bad hemorrhage in my ankle and whatnot. Max was a Vorarbeiter on the afternoon shift.

Two days earlier, zugangi arrived in the campGalicians – Jews from Galicia. Some lived nearby, on the border of Upper Silesia and Galicia. One of them escaped at the start of his shift. The SS was celebrating Julfest that day. When the shift returned to the camp, Lagerführer- Hauptscharführer Moll (I remember his name, he’s one of the biggest murderers in all of Auschwitz, Birkenau and their surroundings) was drunk when he let them in. He interrogated the capo and then Vorarbeiter Häftling to find out who had escaped, and, unfortunately, that Vorarbeiter was Max. Max thought that he could explain everything to the Lagerführer and calm him down, but he miscalculated. The Lagerführer shot him and 5 or 6 other Häftlings. He would have shot more if Max Schmidt, his deputy at the time, hadn’t stopped him. Later, Max Schmidt became our Lagerführer.

I became a Rapportschreiber in December 1944, and I discovered a statement with the following contents:

On 8. 12. 1944 the afternoon shift returned to the camp at the usual hour during an air raid siren. Häftling Max Glaser, a Czech Jew, suddenly attacked an SS-man, using the cover of a total blackout, and tried to grab his service pistol. But the SS-man managed to defend himself, discharged his weapon, and killed him. Several häftlings used the confusion to attempt a mass escapeMassenausbruch. The guards immediately opened fire on them, and shot another 5 or 6; one escaped. This was followed by signatures.

Maybe you have heard about this already. These are the facts I’ve received from eyewitnesses.

Documentation campaign:

Alex. Schmiedt

12.9.1945

Scheck

insert_drive_file
Text from page1

Úryvek z dopisu

na pana Hugo Glasera, Praha XII., Zelená 7, od p. Bertholda Burga, vězněkoncentračních táborůLodži, Poznani, Auschwitz a Fürstengrube, t. č. tlumočníka Interpreter with Co.C 823 T.D.Bn. A.P.O. 339, U.S.Army c/o Postmaster N.Y.

Milí Glaserovi,

právě jsem dostal dopis od Napoleona a mám dětinskou radost, že jste zdrávi a že jste opět doma. Dověděl jsem se o Vás v říjnu loňského roku, že jste v Terezíně a že se Vám daří dobře, Hugaček že dělá v pekárně, a že se Vám narodil po 9 letech – místo po 9 měsících – kluk. Kde pak je to dítě?

Moje matka šla do plynu.

Mám pro Vás jednu smutnou zprávu, ale viděli jste přece tolik, že není nám třeba okolků, i když jde o ty, kteří nám jsou nejbližší.

Toto se přihodilo: 18. prosince 1943, když jsme byli v lágru Fürstengrube u Auschwitz, kolem půlnoci, vrátila se odpolední směna do tábora. Já jsem tehdy byl v KB. měl jsem po úrazu v dole těžký výron krve do kotníku a co ještě. Max byl Vorarbeitrem v odpolední šichtě.

2 dny předtím přišli Zugangy do lágru, galiciánihaličtí Židé. Někteří měli domov velmi blízko, na hranicích Horního Slezska a Haliče. Jeden z nich utekl při nástupu u šachtu. SS měla toho dne Julfest. Šichta se vrátila do lágru, Lagerführer- Hauptscharführer Moll - /pamatuji si to jméno, je to jeden z největších vrahů z celého Auschwitz, Birkenau a okolí/ v podnapilém stavu dal nastoupit. Vyslýchal Capo, pak Vorarbeitera-Häftlinga, kdo utekl a tím Vorarbeiterem byl na neštěstí Max. Max myslel, že věc Lagerführerovi vysvětlí a že ho uklidní, ale přepočítal se. Lagerführer ho zastřelil, a pak ještě 5 nebo 6 Häftlingů. byl by střílel dále, kdyby ho nebyl zastavil jeho zástupce, tehdejší, Max Schmidt, který později byl naším Lagerführerem.

V prosinci 1944 jsem se stal Rapportschreiberem a našel jsem protokol následujícího obsahu:

Dne 8. 12. 1944 vrátila se odpolední šichta o obvyklé hodině za leteckého poplachu do lágru. Häftling Max Glaser, český Žid, náhle napadl jednoho SS-mana, využívaje úplného zatemnění a snažil se mu vyrvati strojní pistoli. SSák se ho ale ubránil, použil zbraně a usmrtil ho. Zmatku využili někteří Häftlingové, aby se pokusili o hromadný útěkMassenausbruch. Strážní ihned po nich pálili, zastřelili dalších 5 nebo 6, jeden unikl. Následovaly podpisy.

Možná, že jste se o tom dověděli již dříve, toto jsou fakta, která mám od očitých svědků.

Dokumentační akce:

Alex. Schmiedt 12.9.1945 Sheck

References

  • Updated 1 year ago
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Czech Silesia) were part of the Habsburg monarchy until the First World War, and of the Czechoslovak Republic between 1918 and 1938. Following the Munich Agreement in September 1938, the territories along the German and Austrian frontier were annexed by Germany (and a small part of Silesia by Poland). Most of these areas were reorganized as the Reichsgau Sudetenland, while areas in the West and South were attached to neighboring German Gaue. After these terr...
This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of informati...